NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

1§ Yhdistyksen nimi on Lihastautiliitto ry, ruotsiksi Muskelhandikappförbundet rf. Yhdistyksestä käytetään epävirallista englanninkielistä nimeä The Finnish Neuromuscular Disorders Association.

Yhdistyksen kotipaikka on Turku ja toimialueena koko maa.

Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä jäljempänä liitoksi.

TARKOITUS JA TOIMINTA

2§ Liiton tarkoituksena on valtakunnallisena keskusjärjestönä yhdessä jäsenyhdistysten kanssa tukea neuromuskulaarisia tauteja sairastavien ja heidän läheistensä oikeutta tasa-arvoiseen ja monimuotoiseen elämään, tehdä työtä heidän yhteiskunnallisten oikeuksien puolesta sekä vaikuttaa palvelujen, kuntoutuksen, hoidon ja tutkimuksen edistämiseksi.

3§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto

 • edistää jäsenistönsä yhteistoimintaa ohjaamalla ja tukemalla jäsenyhdistyksiä
 • vaikuttaa esityksin, aloittein ja toimenpitein edistääkseen Suomen
  allekirjoittaman ”YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista” toteutumista, ihmisoikeuksien toteutumista ja vaikuttaa
  yhteiskunnallisiin asenteisiin koskien vammaisten kohtelua. Vaikuttaa terveys- ja sosiaalialan sekä muuhun vammaisiin henkilöihin
  vaikuttavaan lainsäädäntöön sekä yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen päätöksenteossa ja palveluissa.
 • tekee yhteistyötä viranomaisten ja muiden tahojen kanssa, jotta
  vammaisten henkilöiden oikeudet koulunkäyntiin, opiskeluun, työssäkäyntiin, toimeentuloon ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen toteutuvat tasavertaisina muiden kansalaisten kanssa
 • harjoittaa neuvonta-, koulutus-, tiedotus-, tutkimus-, liikunta- ja julkaisutoimintaa
 • julkaisee jäsenlehteä sekä vastaa muusta viestinnästä ja markkinoinnista
 • järjestää, tuottaa ja kehittää kuntoutus- ja sopeutumisvalmennustoimintaa sekä muuta kokonaisvaltaista lääkinnällistä ja psykososiaalista kuntoutusta
 • harjoittaa nuorisotoimintaa, jonka tarkoituksena on antaa valmiuksia tasavertaiseen toimintaan yhteiskunnassa
 • harjoittaa ja edistää omaisille ja läheisille kohdistettua tiedotus- ja
  virkistystoimintaa
 • tekee yhteistyötä viranomaisten ja järjestöjen kanssa
 • pyrkii palvelemaan myös ruotsin- ja muunkielistä jäsenistöä heidän
  omalla äidinkielellään
 • ylläpitää ja luo yhteyksiä vastaavanlaista toimintaa harjoittaviin yhteisöihin ja henkilöihin sekä kotimaassa että ulkomailla
  4§ Toimintansa tukemiseksi liitolla on oikeus ottaa vastaan avustuksia,
  lahjoituksia ja testamentteja, perustaa rahastoja sekä harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa sekä alaansa liittyvää tutkimus-, palvelu-, ja hoitolaitostoimintaa. Lisäksi liitolla on oikeus omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, yleisiä varainkeräyksiä ja juhlia. Liitto voi harjoittaa toimintansa rahoittamiseksi ravitsemusliikettä sekä jäsentuotteiden – korttien, paitojen yms. myyntiä ja järjestää maksullisia koulutus- ym. niihin verrattavia tilaisuuksia. Liiton
  tarkoituksena ei ole voiton eikä muun taloudellisen ansion hankkiminen toimintaan osallisille.

JÄSENET

 1. Liiton varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä Suomessa toimivat rekisteröidyt yhdistykset, jotka hyväksyvät näiden sääntöjen 2. §:ssä ilmenevän tarkoituksen ja sitoutuvat noudattamaan liiton sääntöjä.
 2. Liiton tuki- ja asiantuntijajäseniksi voidaan hyväksyä muita rekisteröityjä yhdistyksiä, oikeuskelpoisia yhteisöjä, säätiöitä tai yksityisiä kansalaisia, jotka haluavat tukea ja edistää liiton tarkoitusta ja toimintaa.
 3. Varsinaisen jäsenen, tukijäsenen ja asiantuntijajäsenen hyväksyy liittohallitus. Liiton jäsenyyttä on haettava kirjallisesti. Varsinaisen jäsenen hakemukseen on liitettävä yhdistyksen säännöt, selvitys yhdistyksen toiminnasta sekä yhdistysrekisteriote.
 4. Liiton kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua liiton puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut liiton toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen kutsuu liittohallituksen esityksestä liittokokous.

JÄSENEN EROAMINEN TAI EROTTAMINEN

 1. Jäsen, tukijäsen tai asiantuntijajäsen voi erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti liittohallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen tai tukijäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä liittokokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero tulee voimaan heti.
 2. Jäsen, tukijäsen tai asiantuntijajäsen, joka rikkoo liiton tarkoitusta tai sääntöjä tai on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään huomattavasti vahingoittanut liittoa, taikka ei enää täytä yhdistyslaissa tai liiton säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja, voidaan erottaa liitosta.
 3. Varsinaista jäsentä kutsutaan jäljempänä jäsenyhdistykseksi.

JÄSENMAKSU

 1. Jäsenyhdistyksen on suoritettava vuosittain edellisen kalenterivuoden viimeisenä päivänä olevien jäsentensä lukumäärään perustuva jäsenmaksu, jonka suuruuden päättää liittokokous.
 2. Kunniapuheenjohtaja, kunniajäsen ja asiantuntijajäsen on vapautettu jäsenmaksusta.
 3. Tukijäsenten jäsenmaksun suuruuden päättää liittokokous.

HALLINTOELIMET

 1. Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää liittokokous siten kuin jäljempänä mainitaan.
 2. Liittoa edustaa ja sen toimintaa johtaa liittohallitus.

LIITTOHALLITUS

 1. Liittohallitukseen kuuluu vähintään yhdeksän (9) ja enintään yksitoista (11) jäsentä: Puheenjohtaja, jota kutsutaan myös liiton puheenjohtajaksi, 1. varapuheenjohtaja ja 2. varapuheenjohtaja sekä kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä ja lisäksi enintään kaksi asiantuntijajäsentä. Varsinaisilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Asiantuntijajäsenille ei varajäseniä valita. Hallituksessa varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus.
 2. Liiton puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta ja se alkaa 1.5. Jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisen kerran erovuoroiset valitaan arvalla.
 3. Liiton puheenjohtaja valitaan jäsenyhdistyksen jäsenistä, mutta ensisijaisesti varsinaisista jäsenistä. Vähintään puolet liittohallituksen muista jäsenistä valitaan jäsenyhdistysten varsinaisista jäsenistä.
 4. Liittohallituksen varapuheenjohtajista ja liittohallituksen muista varsinaisista jäsenistä voi enintään kaksi (2) olla kerrallaan samasta jäsenyhdistyksestä.
 5. Liittohallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Liittohallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
 6. Liittohallituksen kokouksesta on ilmoitettava kaikille varsinaisille jäsenille ja asiantuntijajäsenille vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Liittohallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa jompikumpi varapuheenjohtajista ja vähintään neljä (4) hallituksen jäsentä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 7. Liiton puheenjohtajana, varapuheenjohtajana ja liittohallituksen muuna varsinaisena jäsenenä ja hallituksen kutsumana asiantuntijajäsenenä voi samassa tehtävässä toimia korkeintaan kolme (3) kaksivuotiskautta peräkkäin

10§

Liittohallituksen tehtävänä on:

 1. Edustaa liittoa
 2. Johtaa liiton yleistä toimintaa lain, liiton sääntöjen ja liittokokouksen
  päätösten mukaisesti
 3. Valmistella liittokokouksessa käsiteltävät asiat ja kutsua kokous
  koolle
 4. Hyväksyä jäsenet liittoon ja pitää luetteloa liiton jäsenistä sekä jäsenyhdistysten jäsenistä liiton tarkoitusta ja toimintaa varten
 5. Huolehtia siitä, että liiton kirjanpito on lain ja hyvän tavan mukainen
  sekä varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty
 6. Valita liiton työvaliokunta, asettaa erityisiä tehtäviä varten toimikuntia. Kutsua katsomanaan ajankohtana koolle yhdistysten edustajien neuvoa-antava kokous
 7. Ottaa ja erottaa liiton vakinaiset toimihenkilöt sekä hyväksyä työsuhteen ehdot
 8. Hoitaa liittoa koskevia asioita lain, sääntöjen ja liittokokouksen päätösten mukaisesti

LIITON NIMEN KIRJOITTAMINEN

11§ Liiton nimen kirjoittavat liiton puheenjohtaja sekä toiminnanjohtaja, varapuheenjohtajat ja liittohallituksen määräämät toimihenkilöt aina kaksi (2) yhdessä.

TOIMINTA- JA TILIKAUSI, TILINTARKASTUS

12§

 1. Liiton toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
 2. Liittohallituksen toimintakausi on 1.5.-30.4.
 3. Liittohallituksen on jätettävä tuloslaskelma ja tase sekä muut hallintoon ja talouteen liittyvät asiakirjat tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen liittokokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa liittohallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen liittokokousta.
 4. Liiton tilintarkastajana voi toimia vain KHT- tai HTM-tutkinnon suorittanut henkilö, tai KHT- tai HTM-yhteisö.

VAALITOIMINTA

13§

 1. Liiton jäsenyhdistykset lähettävät hallitukselle ilmoitukset henkilöistä, joita yhdistykset asettavat ehdolle liittohallituksen jäseniksi ja varajäseniksi. Ehdokasilmoitukset on toimitettava hallitukselle viimeistään 60 vrk ennen vaalipäivää. Hallitus tekee esityksen liittokokoukselle saatujen ilmoitusten pohjalta.
 2. Vaalitoimitus. Vaalit toimitetaan järjestämällä vaalipäivän suljettu lippuäänestys liittokokouksessa.

LIITTOKOKOUS

14§

 1. Liiton vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä. Liittokokouksiin voidaan osallistua liittohallituksen tai liittokokouksen niin päättäessä myös postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
 2. Liittokokouksen kutsuu koolle liittohallitus. Kokouskutsu on lähetettävä kirjallisesti vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen liittokokousta. Mikäli kokoukseen voidaan osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, on tästä mainittava kokouskutsussa.

15§

Liiton vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Esitetään liittohallituksen kertomus liiton edellisen kalenterivuoden toiminnasta sekä tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
 2. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 3. Vahvistetaan liiton toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
 4. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta
 5. Valitaan liiton puheenjohtaja, liittohallituksen kaksi varapuheenjohtajaa, varsinaiset ja varajäsenet ja asiantuntijajäsenet erovuoroisten tilalle, sekä ensin päätetään jäsenten lukumäärä.
 6. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan KHT- tai HTM-yhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita
 7. Käsitellään liittohallituksen esittämät ja muut kokouskutsussa mainitut asiat

16§

 1. Kullakin jäsenyhdistyksellä on oikeus lähettää liittokokoukseen kaksi (2) äänivaltaista edustajaa. Jäsenyhdistykset, joiden kokonaisjäsenmäärä ylittää neljäkymmentä (40), saavat tämän lisäksi lähettää yhden äänivaltaisen edustajan jokaista seuraavaa alkavaa neljääkymmentä (40) jäsentä kohden, kuitenkin enintään kymmenen (10) edustajaa. Kullakin edustajalla on yksi (1) ääni. Liittokokousedustajien määrä perustuu edellisen kalenterivuoden viimeisenä päivänä olevaan jäsenyhdistyksen jäsenmäärään, josta on maksettu liitolle jäsenmaksu.
 2. Liittokokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus kaikilla jäsenyhdistysten jäsenillä, liiton kunniapuheenjohtajilla, kunniajäsenillä ja liiton tukijäsenillä ja asiantuntijajäsenillä. Liittokokous voi antaa läsnäolo- ja puheoikeuden myös muille.
 3. Jäsenyhdistyksen edustajaksi liittokokoukseen tai liittohallituksen jäseneksi ei saa valita henkilöä, joka saa pääasiallisen toimeentulonsa liiton palveluksessa.
 4. Kokouksessa läsnä oleva kokousedustaja voi käyttää äänivaltaa yhdellä valtakirjalla kokoukseen estyneenä olevan puolesta. Liittokokouksen päätökseksi tulee eniten kannatusta saanut esitys. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 5. Jäsenyhdistyksen, joka haluaa jonkin tietyn asian käsiteltäväksi varsinaisessa liittokokouksessa, on jätettävä aloitteensa kirjallisesti liittohallitukselle kuusikymmentä (60) vuorokautta ennen liittokokousta.

17§ Ylimääräinen liittokokous

Ylimääräinen liittokokous pidetään, jos liittokokous tai liittohallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) liiton jäsenyhdistyksistä jotain erikseen ilmoitettua asiaa varten sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää.

Hallituksen on kutsuttava ylimääräinen liittokokous koolle pidettäväksi kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun pyyntö sille on saapunut näiden sääntöjen 8. §:n 3. kohdan mukaisesti.

Ylimääräisen liittokokouksen kutsuu koolle liittohallitus. Kokouskutsu on lähetettävä kirjallisesti vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen ylimääräistä liittokokousta.

Ylimääräisessä liittokokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten
se on kutsuttu kokoon, sekä muut liittohallituksen kokouskutsussa
esittämät asiat.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

18§

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä liittokokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

LIITON PURKAMINEN

19§

Liiton purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä liittokokouksessa, jotka pidetään vähintään kolmenkymmenen (30) vuorokauden välein. Liiton purkamiseen vaaditaan kummassakin kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä. Liiton purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään liiton varat liiton tarkoituksen edistämiseen purkamisesta tai lakkauttamisesta
päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Ellei muuta päätöstä tehdä, varat ohjataan Aivosäätiön lihastautien tutkimusrahaston pääomaan.

MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

20§ Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä