Lihastautiliiton strategia vuosille 2024-2026 osuu ajankohtaan, jolloin poikkeuksellisen moni asia on muuttumassa.

Suomalainen järjestökenttä on suurten muutosten kohteena. Vuosiin 2023–2024 ajoittuu useita järjestöjen toiminnan rahoitukseen vaikuttavia muutoksia, uudet hyvinvointialueet ovat aloittaneet toimintansa ja kunnat järjestelevät avustustoimintaansa uudelleen. Lihastautien kentällä uudet lääkehoidot ovat lisänneet tarvetta ja perusteluja kansainvälistymiselle.

Järjestötoimintakin hakee uutta muotoaan ja nuorempien sukupolvien tapa tehdä järjestötyötä on erilainen. Strategiassa vuosille 2024-2026 Lihastautiliitto pyrkii tunnistamaan uusia innovatiivisia tapoja motivoida ja sitouttaa vapaaehtoisia. Strategiaan kuuluu paitsi järjestön perustehtävien huomiointi, myös vapaaehtoistyön tulevaisuuden näkymien hahmottaminen ja siihen vastaaminen. Tämä saattaa tarkoittaa jopa vapaaehtoistoiminnan uudelleen määrittelyä ja sen varmistamista, että toiminta tukee Lihastautiliiton pitkän aikavälin tavoitteita sekä vastaa vapaaehtoisten tarpeeseen joustavuudesta ja merkityksellisestä osallistumisesta. Tämä tarkoittaa avoimempaa dialogia jäsenistön kanssa ja heidän tarpeidensa huomioimista kaikessa toiminnassa.

Strategian painopistealueet:

Asiakkuuksien ja kohderyhmien tunnistaminen
• Toimintoja suunnitellaan ja toteutetaan kohderyhmätarpeen mukaisesti

Rahoituksen turvaaminen
• Kasvatetaan jäsenmäärää ja panostetaan tuloksellisuuden osoittamiseen olemassa olevan rahoituksen pysyvyyden varmistamiseksi sekä uusien rahoituslähteiden saamiseksi

Yhteistyö ja vaikuttaminen sidosryhmien kanssa
• Yhteistyö toisten järjestöjen ja julkisen sektorin kanssa on tiivistä sekä tavoitteellista ja kansainvälistä yhteistyötä kehitetään tarkoituksenmukaisella tavalla

Lihastautiliiton erityisaseman korostaminen lihastautien asiantuntijana
• Lihastautitieto liitossa on ajantasaista ja viestinnässä panostetaan liiton asiantuntijuuden ja kokemustiedon esille tuomiseen 

Oppiva ja uudistuva organisaatio
• Sisäistä tiedonjakoa ja toimintaprosesseja parannetaan sekä opitaan ja kehitetään uutta yksilöinä ja yhteisönä panostaen henkilöstön hyvinvointiin

Vapaaehtoistyön ja kansalaisyhteiskunnan kehittäminen
• Vapaaehtoisten toimijoiden ja luottamustoimijoiden työtä tuetaan ja yhteistyötä kehitetään samalla kun varmistetaan yhdistystoiminnan jatkuvuutta