Valtiovarainministeriö on antanut lausuntopyynnön luonnoksesta hallituksen esitykseksi kotikuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Samanaikaisesti lausuntokierroksen kanssa on otakantaa.fi-sivustolla käynnissä kysely siitä, miten hyvin kotikunnan ja asuinpaikan määräytyminen sekä muuttoilmoitusten tekeminen tällä hetkellä vastaavat ihmisten tarpeita ja toiveita ja miten niitä tulisi kehittää uudessa kotikuntalaissa.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kotikuntalaki, jolla kumottaisiin vuonna 1994 voimaan tullut kotikuntalaki. Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annettua lakia sekä useita muita lakeja, joissa viitataan henkilön kotikuntaan. Uudistuksen tavoitteena on säätää Suomessa vakinaisesti asuvien ihmisten kotikunnan ja siellä olevan asuinpaikan määräytymisestä nykyistä täsmällisemmin. Sillä pyritään myös lisäämään väestötietojärjestelmään tehtävien ihmisten kotikuntaa ja asuinpaikkaa koskevien merkintöjen ajantasaisuutta ja todenmukaisuutta, jotta viranomaiset voivat omassa ratkaisutoiminnassaan luottaa niihin. Lisäksi uudessa laissa täsmennettäisiin edellytyksiä, joiden perusteella ulkomaiden kansalaiset voivat saada Suomessa kotikunnan ja, minkä perusteella ulkomaalaiselle tehty kotikuntamerkintä voitaisiin poistaa väestötietojärjestelmästä.

Kyselyyn ei tarvitse kirjautua tai tunnistautua.