WHO on julistanut COVID-19 -viruksen aiheuttaman epidemian kansainväliseksi kansanterveysuhaksi. Tilanne elää koko ajan ja tartuntojen määrä on kasvanut sekä Suomen sisällä että muualla maailmassa. Korona-virukseen sairastuneiden kuolleisuusprosentti on tällä hetkellä noin 2,5 – 3%.

Toisen henkilön avun varassa olevien vammaisten määrä on noin 2 %. Iso osa erityisesti kotiin annettavista vammaispalveluista koskettaa näitä vammaisia ihmisiä.

Vammaisfoorumi haluaa varmistua ja muistuttaa sosiaali- ja terveysministeriötä siitä, että eri tavoin vammaiset ihmiset, jotka ovat kotiin annettavien vammais- tai sosiaalipalveluiden varassa, tulevat tosiasiassa huomioon otetuiksi kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon varautumissuunnitelmissa. Asia tulee huomioida  paikallisia sote-sektorin varautumissuunnitelmia koordinoidessa ja selvittää kotiin annettavien vammais- ja sosiaalipalveluiden vammaiset asiakkaat, heidän lukumääränsä ja asuinpaikkansa, jotta mahdolliset toimenpiteet voidaan kohdistaa oikein viivytyksettä. Vammaiset ihmiset, joilla on päätös henkilökohtaisesta avusta, vaikeavammaisten palveluasumisen eri palvelumuotoja ja yhdistelmiä (mukaan lukien kotipalvelu ja kotisairaanhoito) käyttävät vammaiset sekä omaishoidontuen saajat ovat haavoittuvaa väestöryhmää, koska he tarvitsevat toisen ihmisen välttämätöntä apua tai tukea päivittäisissä toimissa.

Riskitekijät huomioitava

Kyse on yhtälailla vammaisen ihmisen mahdollisuudesta ja oikeudesta itse suojautua mahdollista koronavirusta vastaan kuin avustavien tahojen mahdollisuudesta suojautua mahdolliselta tartunnalta. Useat vaikeat vammat ja sairaudet muodostavat riskitekijöitä, jonka vuoksi koronaviruksen saamisella voi olla iästä riippumatta suurempia vaikutuksia kuin muun väestön kohdalla. Jo pelkästään liikkumattomuus, kuten pyörätuolissa istuminen tai perussairaus kuten lihassairaus aiheuttaa merkittävää hengityskapasiteetin alentumista. Myös hengityslaitetta käyttävät ovat yksi tällainen ryhmä. Lisäksi tähän ryhmään kuuluvilla vammaisilla ihmisillä voi olla varsin heikko tukiverkosto. Tällöin yhteiskunnan turvaama vammaispalvelu voi olla ainoa keino arjen selviytymisessä myös poikkeustilanteiden aikana.

Erityinen huomio henkilökohtaisen avun asiakkaisiin

Erityisesti on otettava huomioon vammaiset ihmiset, jotka ovat henkilökohtaisen avun piirissä. Heitä on arviolta noin 30 000, joista 12 000 vastaa itse työnantajamallilla omasta päivittäisestä henkilökohtaiseen apuun liittyvästä palvelusta. Henkilökohtaiseen apuun ja sitä käyttävien ihmisten elinolosuhteisiin liittyy paljon erityisiä, vaikeasti tunnistettavia seikkoja ja yksityiskohtia aina työn organisoinnista, työ- ja työaikalainsäädännön noudattamiseen, jotta apu on saatavilla tarvittaessa jopa ympäri vuorokauden. Nämä ihmiset asuvat usein tavallisissa asunnoissa ja usein ilman kytköstä muihin palvelujärjestelmiin. Myös olemassa olevat turvaverkostot saattavat olla heikkoja ja täysin henkilökohtaisen avun varassa.

 Tarkennuksia varautumissuunnitelmiin

Sosiaali- ja terveysministeriö on uuden koronaviruksen vuoksi asettanut sosiaali- ja terveydenhuollon varautumista ja johtamista tukevan koordinaatioryhmän. Lain tasoisesti voimassa oleva YK:n vammaissopimus edellyttää, että valtio toteuttaa kaikki tarvittavat toimet varmistaakseen vammaisten henkilöiden suojelun ja turvallisuuden vaaratilanteissa ja humanitaarisissa hätätilanteissa. Vammaisfoorumi muistuttaa myös, että koronavirukseen liittyvä viestintä tulee toteuttaa siten, että se on kaikkien saavutettavissa. Tämä tarkoittaa myös viittomakieltä, selkokieltä ja saavutettavaa sähköistä viestintää.