Palveluja ja tukitoimia kannattaa hakea aina kirjallisesti. Usein hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto tai muita asiaa tukevia suosituksia. Hakemus kannattaa täyttää huolellisesti ja haettavan palvelun tarve on perusteltava hyvin.

Hakemukseen tulee aina saada kirjallinen päätös. Hallintolaki velvoittaa viranhaltijan käsittelemään hakemuksen ilman aiheetonta viivytystä sekä pyydettäessä kertomaan arvioidun päätösajankohdan. Hallintolain mukaan päätöksestä on käytävä ilmi päätöksentekijä, hakijan nimi, tehty päätös perusteluineen ja ratkaisun pohjana olevat lainkohdat sekä henkilö, jolta saa lisätietoja. Myös suullinen päätös on annettava kirjallisesti myöhemmin viipymättä. Hakijan oikeusturvan kannalta kirjallisella päätöksellä on suuri merkitys, koska kirjallisesta päätöksestä on pääsääntöisesti mahdollista tehdä valitus.

Vammaispalvelulaissa on ns. sosiaalitakuuseen liittyviä määräaikoja. Lain mukaisten palvelujen ja tukitoimien selvittäminen on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta sekä tarvittavat päätökset on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua hakemuksen jättämisestä.