Lihastautiliiton hoitotahto- ja hoitotoivelomakkeet on tehty lihastautia sairastavien toiveesta ja erityisesti heidän käyttöönsä, mutta soveltuvat myös muiden käyttöön. Lomakkeisiin voi halutessaan kirjata hoidon toteuttamiseen ja arjen tukemiseen liittyviä asioita, joita tahtoo ja toivoo huomioitavan tilanteessa, jolloin ei itse pysty ilmaisemaan omaa tahtoaan. Lähtökohtana on, että hoitotahtoon ja hoitotoiveisiin liittyvissä asioissa pyritään kommunikoimaan aina ensisijaisesti sairastavan itsensä kanssa. Esimerkiksi puheen tuottamisen ongelmat eivät saa olla esteenä ja perusteena vuorovaikutuksen rajaamiselle.

Hoitotahtolomakkeeseen voi kirjata hoitohenkilökuntaa velvoittavia asioita, jotka on potilaslaissa (laki potilaan asemasta ja oikeuksista 6 §) kirjatun potilaan itsemääräämisoikeuden perusteella aina huomioitava, kun tehdään päätöksiä hoidon toteuttamisesta tai siitä kieltäytymisestä. Hoitotahdon kirjaamiselle ei ole muodollisia kriteereitä, mutta myöhemmän tulkinnan vuoksi sen on hyvä olla mahdollisimman asiallinen ja selkeä. Oman hoitotahdon voi jokainen muotoilla myös itse.

Hoitotahdon tulee olla päivätty, sen tekijän allekirjoittama ja mielellään kahden esteettömän todistajan allekirjoittama. Suositeltavaa on, että todistajat eivät ole omaisia tai sukulaisia. Hoitotahdon tekijä voi milloin tahansa peruuttaa kirjaamansa hoitotahdon tai muuttaa sen sisältöä. Muutokset on tärkeää kirjata samalla tavalla kuin alkuperäinen hoitotahto. Hoitotahtolomakkeen olemassaolosta ja säilytyspaikasta on hyvä kertoa avoimesti.

Hoitotoivelomakkeeseen kirjatut arjen tukemiseen liittyvät asiat ovat merkitykseltään toivomuksia, joita tulee mahdollisuuksien mukaan noudattaa. Ne liittyvät myös vahvasti itsemääräämisoikeuteen eli perusoikeuksiin, jotka on sairastavan näkemyksenä aina pyrittävä huomioimaan, kun esim. tuetaan asumista ja toimimista yksilönä ja yhteiskunnan jäsenenä.

Hoitotahto
Hoitotoive
Hoitotahto- ja toivelomakkeen saatekirje