Viranomaisten on liitettävä päätökseen valitusosoitus, eli tieto siitä kenelle, miten ja missä ajassa päätökseen saa hakea muutosta valittamalla. Esimerkiksi vammaispalvelulakia koskevasta päätöksestä on mahdollista valittaa perusturvalautakuntaan. Valitusaika on 30 päivää. Lautakunnan päätöksestä on puolestaan valitusmahdollisuus hallinto-oikeuteen.

Jokaisella hyvinvointialueella on nimetty sosiaaliasiamies, joka tiedottaa ja neuvoo asiakkaita sosiaalihuollon asiakkaan asemaa ja oikeuksia koskevan lain soveltamiseen liittyvissä asioissa. Sosiaaliasiamies avustaa asiakasta tarvittaessa muutoksenhaussa sekä neuvoo muistutuksen tekemisessä esimerkiksi tilanteissa, joissa asiakas kokee saaneensa epäasiallista kohtelua.

Kelan päätöksistä voi valittaa sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan (SOMLA) ja edelleen vakuutusoikeuteen. Kela tarkistaa aina ensin tekemänsä päätöksen ja oikaisee sen, mikäli katsoo sen virheelliseksi. Jos Kela kuitenkin katsoo, ettei se voi oikaista päätöstä hakijan toivomalla tavalla, lähettää se valituksen edelleen muutoksenhakulautakuntaan. Myös Kelan päätöksistä valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa.

Terveydenhuollon hoitoratkaisuihin, kuten esimerkiksi kuntoutuspäätöksiin, ei voi hakea muutosta valittamalla. Palveluihin tyytymätön voi kuitenkin tehdä muistutuksen terveydenhuollon toimintayksikköön, tai kantelun aluehallintovirastoon. Terveydenhuollossa potilasasiamies tiedottaa potilaan oikeuksista, neuvoo potilaita potilaan asemaa ja oikeuksia koskevan lain soveltamiseen liittyvissä asioissa ja avustaa muistutuksen tekemisessä.